การตรวจวัดการเต้นของหัวใจด้วยเครื่อง Smart Pulse นั้นจะมีการวัด ค่าอัตราการเต้นหัวใจ (Mean Heart Rate) และ ค่าความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ  HRV (Heart Rate Variability)  แล้วทั้งสองค่าต่างกันอย่างไร? 

แม้จะเป็นการวัดจากการเต้นของหัวใจเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Mean Heart Rate) จะดูที่ค่าเฉลี่ยของการเต้นของหัวใจจำนวนครั้งต่อนาที ในช่วงการตรวจวัด 

แต่ค่าความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ (HRV)นั้น จะเป็นการวัดความแปรปรวนของช่วงเวลาห่างระหว่างจังหวะการเต้นของหัวใจแต่ละครั้งที่ต่อเนื่องกัน ตลอดในช่วงการตรวจวัด  

ซึ่งค่า HRV จะมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลสุขภาพมากกว่า  

โดยทั่วไป คนที่มีค่าความแปรปรวนการเต้นของหัวใจ HRV ต่ำ แสดงว่ามีความทนทานต่อความเครียดต่ำ จัดการกับความเครียดได้ไม่ดี   ถ้ามีค่า HRV สูงแสดงว่าร่างกายมีความสามารถในการทนทานต่อความเครียดและจัดการต่อความเครียดได้ดี   

ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (HR)  คนปกติโดยทั่วไป จะอยู่ที่ 60-90 ครั้งต่อนาที  

ถ้าค่าอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยสูงกว่าปกติ จะทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง ซึ่งอาจเกิดจากการไม่ได้ออกกำลังกาย มีความเครียดวิตกกังวล ซีดหรือมีโรคเลือด  มีภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์ หรือถ้ามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์

….

#SmartPulse

#HRV

#HeartRate


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *