เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ รุ่น MaxPulse สำหรับประเมินความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด (Stress and Arterial Health Test)

ใช้ตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ (ANS Function Assessment) และความเครียด  ในผู้ใหญ่ และเด็ก ด้วยหลักการตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability ; HRV) และประเมินสุขภาพหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วย หลักการ Accelerated Photoplethymograph (APG)

____________________________________________________________________________

Features

 • เครื่อง Max Pulse มี 2 โปรแกรมได้แก่ Max Pulse General Software  สำหรับตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดในผู้ใหญ่  อายุ 18 ปีขึ้นไป และ Max Pulse Pediatrics Software สำหรับตรวจวัดความเครียดในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น อายุ 5-18 ปี    
 • Max Pulse General Software  สามารถเลือกแสดงผลได้ 6 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีและเยอรมัน  ส่วน Max Pulse Pediatrics Software สามารถเลือกแสดงผลได้ 2 ภาษา ได้แก่ ไทย และอังกฤษ

 • พิมพ์รายงานผลโดยใช้กระดาษ A4 และพิมพ์รายงานผล History Chart เปรียบเทียบผล 5 ครั้งย้อนหลัง
 • สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล

 • HRV แสดงผล
  • การทำงานและความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
  • ความเครียดทางกายและจิตใจ / ความเหนื่อยล้า
  • ความทนทานต่อความเครียด / ระดับความเครียด
  • ค่าเสถียรไฟฟ้าหัวใจ (cardiac-stability)

 • APG แสดงผล
  • การประเมินสุขภาพหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด
  • ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดง (Arterial Vessel Elasticity)
  • ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral Vessel Elasticity)

____________________________________________________________________________

Screen Composition

____________________________________________________________________________

Result Paper

HRV Result Paper

APG Result Paper

____________________________________________________________________________

Specification